Usługi księgowe i rachunkowe


 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont (pełna księgowość),
 • Opracowywanie zakładowych planów kont,
 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • Sporządzanie bilansu rocznego, wraz z załącznikami,
 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i odzieło,
 • kompleksowa obsługę zatrudnienia zgodnie z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników,
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
 • Rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla urzędów skarbowych i podatników,
 • Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych,
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
 • Prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • Sporządzanie analiz finansowych na potrzeby leasingodawców i banków kredytujących,
 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • Reprezentowanie podatników i podmiotów przed urzędami skarbowymi,
 • Bieżące doradztwo podatkowe i prawne, wynikające z udzielonych pełnomocnictw,
 • Doradztwo i pomoc w zakresie organizacji nowych spółek prawa handlowego,
 • Pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych,
 • Kontakty z urzędami administracji publicznej.

W razie pytań zapraszamy do zakładki kontakt.